کمال گرایی و میل به شکوفایی

کمال گرایی؛ نگاهی فلسفی و روانشناسی

کمال آن قدری در چشم بسیاری از مردم خوب بوده است که نام فرزندان خود را کمال انتخاب می‌کرده اند و می‌کنند. اما چه اتفاقی افتاده است؟ چطور کمال گرایی از نیرویی که درونیات افراد و دغدغه هایشان را هدایت می‌کرد، تبدیل به یک صفت منفی شده است؟