سوگواری

مرگ در تنهایی

مرگ در تنهایی و تنها مردن

یکی از پدیده های مهم و نیازمند توجه در فانون گذاری ها و ملاحصات سلامتی، ریسک ناشی از تنهایی و عواقبی است که چنین حالتی برای هر فرد ممکن است ایجاد کند. مرگ در تنهایی و تنها مردن ممکن است یکی از رایج ترین پدیده های دوره کرونا باشد.

سوگ و سوگواری و روانکاوی سوگ

سوگ؛ گاهی یادم می‌رود که دیگر نیستی – تاملی در زمینه سوگ

در فقدان و سوگ، امری شناخته شده است که فرد سوگوار و آنکه با نیستی بخشی از درونیات وجودش مواجه می‌شود، گاهی فراموش می‌کند که چنین اتفاقی در واقع افتاده است. در روانکاوی به چنین پدیده‌ای با عنوان فعال شدن «مکانیزم دفاعی انکار» اشاره می‌شود.

اسکرول به بالا