روانکاوی کودکی؛ ژان لاپلانش و باز اندیشی نظریه‌ اغواگری فروید

فروید در ابتدای کار روانکاوی با استفاده از هیپنوتیزم تلاش می‌کرد تا بفهمد چه چیزی سبب ایجاد روان‌نژندی در بیمارانش شده است؟ او می‌کوشید با استفاده از خواب مصنوعی به بیمارانش برای به خاطرآوردن وقایع آسیبزا کمک کند. و نوعی رابطه‌ی علت و معلولی بین واقعه‌ی آسیب‌زا روان‌نژندیِ ایجاد شده دست یابند.