تفسیر خواب

تعبیر خواب در روانکاوی و سایر مکتب های روان‌شناختی

رویا شاهراهِ و رود به ناهشیار محسوب می‌شده است و از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. حتی درمانگرانی که به وضوح می‌کوشند نگاه خود را از دیدگاه روانکاوی منفک کنند نیز رویا اهمیت بالایی دارد. برای نمونه، شاید از منظری روان‌شناسی اگزیستانسیال قطب مخالفِ رویکرد فرویدی باشد….