مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

اگرچه شرایط بیرونی نقش موثری در موفقیت تحصیلی دارند: محیط مناسب و بدون استرس، فضای ساکت و آرام برای مطالعه، امکاناتی مانند کتاب های مفید، و دریافت حمایت از جانب نزدیکان و دوستان، اما دانش مشاوره تحصیلی به ما نشان داده است که شرایط درونی بسیار تعیین کننده‌تر هستند.